มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-422 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 1 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
600-424 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 6 3 อ.พรเพ็ญ  อำนวยกิจ
608-405 สัมมนาสังคมศึกษา 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
608-406 สันติภาพศึกษา 1 3 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
608-407 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 1 2 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
166
 


View PagesFirstPreviousNextLast