มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SIW163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-401 การออกแบบการคิดเพื่อการวางแผนชีวิตและอาชีพ 1 3 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
100-401 การออกแบบการคิดเพื่อการวางแผนชีวิตและอาชีพ 1 3 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
100-401 การออกแบบการคิดเพื่อการวางแผนชีวิตและอาชีพ 1 3 รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์
100-401 การออกแบบการคิดเพื่อการวางแผนชีวิตและอาชีพ 1 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
100-422 การปรับตัวทางสังคม 1 3 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 8 3 ดร.Khin Sandar  Kyaw
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
207-314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 1 3 อ.วันวิสา  วัชรากร
207-418 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 3 อ.นิตติยา  ทองเสนอ
207-418 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 3 ผศ.ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
207-420 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยว 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
165
 


View PagesFirstPreviousNextLast