มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SIC162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 15 2 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 3 อ.กุลธิรา  แซ่โซว
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-204 การบัญชีต้นทุน 2 1 3
207-315 การฟังและการพูด 1 3 อ.วันวิสา  วัชรากร
207-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
163
 


View PagesFirstPreviousNextLast