มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SI163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 4 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
100-402 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคใต้ 1 3 อ.อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์
100-402 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคใต้ 1 3 ผศ.ศุภฤกษ์  ทองประยูร
100-420 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 1 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
100-420 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 1 3 ผศ.ดร.นุกูล  ชิ้นฟัก
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 8 3 ดร.Khin Sandar  Kyaw
203-201 หลักการตลาด 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี
207-418 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 3 อ.นิตติยา  ทองเสนอ
207-418 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 3 ผศ.ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
160
 


View PagesFirstPreviousNextLast