มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SI162(WIL)
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
207-201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 1 3 ดร.จักรเกียรติ์  เมธานัย
207-206 ธุรกิจที่พัก 1 3 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
207-206 ธุรกิจที่พัก 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
207-307 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1 3 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
207-499 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 2 อ.นิตติยา  ทองเสนอ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
159
 


View PagesFirstPreviousNextLast