มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SI161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 15 2 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
207-302 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
207-302 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 3 อ.นิตติยา  ทองเสนอ
207-315 การฟังและการพูด 1 3 อ.วันวิสา  วัชรากร
207-406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมซ์ 1 3 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
207-406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมซ์ 1 3 ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี
207-410 หลักการมัคคุเทศก์ 1 3 อ.นิตติยา  ทองเสนอ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
157
 


View PagesFirstPreviousNextLast