มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SI160(ตกค้าง)
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 3 อ.สุพิศตรา  อภิชาโต
100-245 การปรับตัวทางสังคม 15 2 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
100-442 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 2 3 ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
207-206 ธุรกิจที่พัก 1 3 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
207-206 ธุรกิจที่พัก 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
207-307 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1 3 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
156
 


View PagesFirstPreviousNextLast