มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SI157(ตกค้าง)
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
207-307 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1 3 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
207-314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 1 3 อ.วันวิสา  วัชรากร
207-315 การฟังและการพูด 1 3 อ.วันวิสา  วัชรากร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
151
 


View PagesFirstPreviousNextLast