มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
Ph.D.163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
908-100 ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาเอก 1 3 รศ.ดร.นิสากร  จารุมณี
908-100 ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาเอก 1 3 ดร.สุมนฑา  วงศ์งาม
908-100 ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาเอก 1 3 ดร.ชัดชม  รัศมีมณฑล
908-102 การเตรียมความพร้อมสำหรับปริญญาเอก 1 3 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
908-102 การเตรียมความพร้อมสำหรับปริญญาเอก 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
908-102 การเตรียมความพร้อมสำหรับปริญญาเอก 1 3 ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
908-103 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจ 1 3 ผศ.ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
908-103 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจ 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
908-103 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจ 1 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
149
 


View PagesFirstPreviousNextLast