มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PM163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-424 ความสมดุลของชีวิต 3 3 อ.ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
201-203 องค์การและการจัดการ 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.นพปฎล  ขุนสีแก้ว
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.ฉัตรเทพ  พัฒวี
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.วรัณกร  พันภะฤทธิ์
602-103 ประวัติศาสตร์ดนตรี 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-112 ทฤษฎีและการเรียบเรียงเสียงประสาน 2 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
602-114 โสตทักษะ 2 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
147
 


View PagesFirstPreviousNextLast