มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PM161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 16 2 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
602-304 วาทยากร 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
602-401 ดุริยนิพนธ์ 2 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-403 การปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล 1 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-405 การประพันธ์เพลง 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
602-413 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีสากล 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
146
 


View PagesFirstPreviousNextLast