มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PGS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล 2 3 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
401-223 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 2 3 ผศ.ดร.นุกูล  ชิ้นฟัก
401-230 การเมืองเปรียบเทียบ 1 3 อ.สุทธิชัย  รักจันทร์
401-442 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
402-207 การบริหารระบบราชการไทย 1 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
144
 


View PagesFirstPreviousNextLast