มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PGS161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-140 จิตวิทยาทั่วไป 1 3 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 2 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
401-223 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 2 3 ผศ.ดร.นุกูล  ชิ้นฟัก
401-321 ประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง 1 3 อ.สุทธิชัย  รักจันทร์
401-437 ประเด็นปัญหากับการจัดการพื้นที่ชายแดน 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
401-442 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
143
 


View PagesFirstPreviousNextLast