มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PGS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 2 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
100-442 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 3 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
402-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 2 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
142
 


View PagesFirstPreviousNextLast