มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PG162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-426 การสื่อสารทางการเมือง 1 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 1 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
404-105 แนวคิดสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติวิธี 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
404-216 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
404-321 ภูมิรัฐศาสตร์ 1 3 อ.สุทธิชัย  รักจันทร์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
140
 


View PagesFirstPreviousNextLast