มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PG161-2
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 1 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 1 3 อ.อันสอด  หลับด้วง
100-245 การปรับตัวทางสังคม 9 2 อ.จิตกรี  บุญโชติ
404-102 ทฤษฎีและแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
404-215 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย 1 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
404-319 การเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 1 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
139
 


View PagesFirstPreviousNextLast