มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PG161-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-222 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
401-223 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 1 3 ผศ.ดร.นุกูล  ชิ้นฟัก
401-306 พลวัตการเมืองไทย 1 3 อ.สุทธิชัย  รักจันทร์
401-309 สัมมนาลัทธิการเมืองปัจจุบัน 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
401-433 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
401-444 การศึกษากระบวนการงานยุติธรรม 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
138
 


View PagesFirstPreviousNextLast