มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PA162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
401-428 กฎหมายอาญา 1 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 1 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
402-208 องค์การและการบริหารงานในภาครัฐ 1 3 อ.ธนา  มณีพฤกษ์
402-210 พฤติกรรมองค์การ 1 3 อ.ธนา  มณีพฤกษ์
402-213 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.สุพรรณี  เกสรินทร์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
136
 


View PagesFirstPreviousNextLast