มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PA161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 9 2 อ.จิตกรี  บุญโชติ
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 2 3 ผศ.วรา  บุญพันธ์
401-431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 1 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
402-214 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
402-311 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3 อ.สามารถ  วราดิศัย
402-314 การบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ 1 3 ดร.กิตติ์รวี  เลขะกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
135
 


View PagesFirstPreviousNextLast