มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
PA160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
402-212 การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบาย : แนวคิดและเทคนิค 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
402-307 การวางแผนและบริหารโครงการภาครัฐ 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
402-313 การนำนโยบายไปปฏิบัติ 1 3 อ.ธนา  มณีพฤกษ์
402-410 การบริหารการพัฒนา 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
403-422 ภาวะผู้นำ 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
134
 


View PagesFirstPreviousNextLast