มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MKS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-402 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคใต้ 2 3 ผศ.ศุภฤกษ์  ทองประยูร
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 15 3
202-101 หลักการบัญชี 2 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
132
 


View PagesFirstPreviousNextLast