มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MKS162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 3
202-103 การภาษีอากร 1 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด 2 3 ผศ.เธียรชัย  พันธ์คง
203-316 การจัดการราคาและการตัดสินใจทางการตลาด 2 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
203-317 การตลาดดิจิทัล 2 3 อ.สิริกาญจน์  สีดำ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
131
 


View PagesFirstPreviousNextLast