มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MKCS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 15 3
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.นาตยา  โชติกุล
203-316 การจัดการราคาและการตัดสินใจทางการตลาด 2 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
203-317 การตลาดดิจิทัล 2 3 อ.สิริกาญจน์  สีดำ
203-403 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 2 3 ผศ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
128
 


View PagesFirstPreviousNextLast