มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MKCS162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
203-305 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 2 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
203-313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด 2 3 ผศ.เธียรชัย  พันธ์คง
203-320 การเขียนแผนการตลาด 2 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
203-404 การตลาดบริการ 2 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
203-406 สัมมนาทางการตลาด 2 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
203-407 โครงงานทางการตลาด 2 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
127
 


View PagesFirstPreviousNextLast