มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MKC163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 7 3 อ.ณัฐพล  รุจิเรืองโรจน์
201-208 สถิติธุรกิจ 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
203-316 การจัดการราคาและการตัดสินใจทางการตลาด 1 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
203-317 การตลาดดิจิทัล 1 3 อ.สิริกาญจน์  สีดำ
203-404 การตลาดบริการ 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
126
 


View PagesFirstPreviousNextLast