มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MKC162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 3 อ.กุลธิรา  แซ่โซว
203-305 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
203-313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด 1 3 ผศ.เธียรชัย  พันธ์คง
203-320 การเขียนแผนการตลาด 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
203-403 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 1 3 ผศ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
203-406 สัมมนาทางการตลาด 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
203-407 โครงงานทางการตลาด 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
125
 


View PagesFirstPreviousNextLast