มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MK261
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 13 2 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
208-312 การจัดการสินค้าแฟชั่น 1 3 ผศ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
208-318 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1 3 อ.สิริกาญจน์  สีดำ
208-400 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 1 3 ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก
208-405 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1 3 ผศ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
208-406 โครงงานทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1 3 ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
123
 


View PagesFirstPreviousNextLast