มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MK163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-402 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคใต้ 1 3 ผศ.ศุภฤกษ์  ทองประยูร
100-402 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคใต้ 1 3 อ.อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 7 3 อ.ณัฐพล  รุจิเรืองโรจน์
202-101 หลักการบัญชี 1 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
122
 


View PagesFirstPreviousNextLast