มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MK162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
203-313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด 1 3 ผศ.เธียรชัย  พันธ์คง
203-316 การจัดการราคาและการตัดสินใจทางการตลาด 1 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
203-317 การตลาดดิจิทัล 1 3 อ.สิริกาญจน์  สีดำ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
121
 


View PagesFirstPreviousNextLast