มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MK161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.อันสอด  หลับด้วง
100-245 การปรับตัวทางสังคม 12 2 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-320 การเขียนแผนการตลาด 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
120
 


View PagesFirstPreviousNextLast