มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MGS161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 11 2 อ.กุลธิรา  แซ่โซว
201-313 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 3
201-424 ภาวะผู้นำและการสื่อสารในองค์การ 2 3 ผศ.วารีพร  ชูศรี
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 2 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
114
 


View PagesFirstPreviousNextLast