มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MGSตกค้าง
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-414 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 2 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
117
 


View PagesFirstPreviousNextLast