มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MGCS163-2
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
205-306 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เพื่อการจัดการ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
ทรัพยากรมนุษย์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
112
 


View PagesFirstPreviousNextLast