มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MGCS163-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล 2 3 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-414 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 2 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
202-205 การเงินธุรกิจ 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
111
 


View PagesFirstPreviousNextLast