มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MGCS162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
201-313 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 3
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 2 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
201-480 สัมมนาการจัดการ 2 3 อ.กุลธิรา  แซ่โซว
201-481 โครงงานแผนธุรกิจ 1 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
110
 


View PagesFirstPreviousNextLast