มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MGC163-2
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3 ผศ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
205-203 การวางแผนกำลังคน การสรรหา และการคัดเลือก 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-203 การวางแผนกำลังคน การสรรหา และการคัดเลือก 1 3 ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี
205-306 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เพื่อการจัดการ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
ทรัพยากรมนุษย์
205-311 การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
205-312 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 1 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
109
 


View PagesFirstPreviousNextLast