มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MGC163-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 ผศ.วารีพร  ชูศรี
201-414 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 1 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3 ผศ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
108
 


View PagesFirstPreviousNextLast