มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MGC162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.อันสอด  หลับด้วง
201-371 การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน 1 3 อ.กุลธิรา  แซ่โซว
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 1 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
201-480 สัมมนาการจัดการ 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
107
 


View PagesFirstPreviousNextLast