มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MG163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-420 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 1 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
100-420 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 1 3 ผศ.ดร.นุกูล  ชิ้นฟัก
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 1 3 อ.Etienne  Vorster
100-442 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
201-208 สถิติธุรกิจ 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-101 หลักการบัญชี 1 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
106
 


View PagesFirstPreviousNextLast