มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MG162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 3 อ.สุพิศตรา  อภิชาโต
201-211 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 1 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 1 3 ผศ.วารีพร  ชูศรี
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
105
 


View PagesFirstPreviousNextLast