มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MG161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 10 2 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
201-313 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
201-424 ภาวะผู้นำและการสื่อสารในองค์การ 1 3 ผศ.วารีพร  ชูศรี
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 1 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
104
 


View PagesFirstPreviousNextLast