มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
MGตกค้าง
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-305 การวิจัยธุรกิจ 1 3 อ.กุลธิรา  แซ่โซว
201-313 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
201-371 การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน 1 3 อ.กุลธิรา  แซ่โซว
201-481 โครงงานแผนธุรกิจ 1 3 อ.วรางคณา  เทพนิมิตร
204-415 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
118
 


View PagesFirstPreviousNextLast