มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
907-504 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 ผศ.ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
907-508 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
907-512 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 1 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
95
 


View PagesFirstPreviousNextLast