มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
M.Ed.CI.163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
903-619 จิตวิทยาสำหรับครู 1 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
903-625 การวิจัยทางหลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 1 3 ผศ.ดร.กฤตกาล  ฑปภูผา
903-626 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 2 ดร.อริสรา  บุญรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
102
 


View PagesFirstPreviousNextLast