มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
M.Ed.CI.162-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
903-403 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ 1 3 ผศ.ดร.กฤตกาล  ฑปภูผา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
903-608 วิทยานิพนธ์ 1 6
903-621 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 1 3 ดร.ชุติมา  ทัศโร
903-621 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 1 3 ผศ.ดร.กฤตกาล  ฑปภูผา
903-621 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 1 3 ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ
903-621 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 1 3 รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย
903-621 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 1 3 ดร.อริสรา  บุญรัตน์
903-621 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 1 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
903-621 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 1 3 ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
100
 


View PagesFirstPreviousNextLast