มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
M.Ed.263
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
905-501 สถิติเพื่อการวิจัย 2 3 รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์
905-501 สถิติเพื่อการวิจัย 2 3 รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย
905-504 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการ 2 3 รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์
905-504 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการ 2 3 ดร.ตรัยภูมินทร์  ตรีตรีศวร
905-508 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
905-601 ภาวะผู้นำทางการศึกษา 2 3 รศ.ดร.ประชุม  รอดประเสริฐ
905-601 ภาวะผู้นำทางการศึกษา 2 3 รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
99
 


View PagesFirstPreviousNextLast