มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
M.Ed.162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
905-611 สัมมนางานวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1 3 รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์
905-613 สารนิพนธ์ 1 6
905-614 วิทยานิพนธ์ 1 6
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
97
 


View PagesFirstPreviousNextLast