มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
M.B.A.163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
907-503 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
907-503 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
907-503 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 1 3 ผศ.ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
907-509 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ 2 1 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
907-509 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ 2 1 3 ผศ.ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
907-509 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ 2 1 3 ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก
907-510 บัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 1 3 ผศ.ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
907-608 สารนิพนธ์ 1 6 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
907-700 วิทยานิพนธ์ 1 6 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
907-700 วิทยานิพนธ์ 1 6 ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
96
 


View PagesFirstPreviousNextLast