มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
M.B.A.162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
907-700 วิทยานิพนธ์ 1 6 ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ
907-700 วิทยานิพนธ์ 1 6 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
94
 


View PagesFirstPreviousNextLast