มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LGS263
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-429 กฎหมายอาญา 2 2 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 2 3 ผศ.วรา  บุญพันธ์
403-201 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
403-310 แรงงานสัมพันธ์ 2 3 อ.ไกรษร  วงศ์พรัด
403-333 กฎหมายสำหรับการบริหารท้องถิ่น 2 3 อ.สุทธิชัย  รักจันทร์
403-337 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 1 3 อ.นพวัลภ์  มงคลศรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
93
 


View PagesFirstPreviousNextLast